จังหวัด นครนายก


นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศไทย สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคูอยู่ที่ตำบลดงละคร แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อปี พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน ในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ

นครนายก เป็นเมืองโบราณในสมัยทวาราวดีโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองอยู่ที่ตำบลดงละคร ชื่อ “นครนายก” นั้น ตั้งขึ้นภายหลังเดิมชื่อ “บ้านนา” และเคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยกรุงศรีอยุธยา(พระเจ้าอู่ทอง) ดินแดนแถบนี้เป็นป่ารกและมีไข้ป่าระบาด รวมทั้งเป็นที่ดอนทำนาหรือเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผลทำให้ประชาชนอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง พระมหากษัตริย์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการเก็บภาษีที่นาทำให้มีประชาชนมาอยู่มากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่เรียกว่า “เมืองนายก”

จังหวัดนครนายก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนสาย รังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับทิวเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพฯ”

Hits: 2688